Sprawozdania finansowe czyli wycena wartości firmy

biuro rachunkowe bielanyW spółkach giełdowych trwają obecnie prace nad przygotowaniem sprawozdań za ubiegły rok. Najważniejszą czynnością jest tutaj wycena bilansowa aktywów i pasywów, która zgodna będzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Działy finansowo-ksiegowe powinny zatem zwracać większą uwagę na wycenę wartości firmy a także utratę posiadanych aktywów.

Ustawa o rachunkowości definiuje zobowiązania warunkowe jako obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Przed rozpoczęciem przygotowania sprawozdania finansowego ważne jest aby dokonać przeglądu umów przedsiębiorstwa i należycie je opisać. Zobowiązania warunkowe mogą wystąpić w przedsiębiorstwie np. z tytułu udzielonej gwarancji, poręczenia, indosowania weksla, toczącego się postępowania sądowego, podpisania umowy przewłaszczenia składników lub innych.

Odpowiednia wycena wartości aktywów pojawiła się w styczniu roku w ESMA. Dokument ten był dokładnym przeglądem rzeczywistych sprawozdań finansowych kilku firm w zakresie jakości informacji na temat wyceny wartości firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, księgowość Bielany udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji.